top of page

嘉芙姐姐兒歌專輯Vol.5 (全碟MP3版本)

 

1. 水果歌

2. 形狀歌

3. 顏色筆

4. 眼耳口鼻

5. 我們畢業了

6. Thank You All Of You

7. 我都識得戴口罩

8. 帶你遊香港新界篇

9. 帶你遊香港九龍篇

10. 帶你遊香港港島篇

11. 香港交通工具歌

12. 坐巴士

13. 搭的士

14. 搭小巴

15. 搭電車

16. 搭渡輪

17. 搭飛機

18. 搭港鐵

19. 消防車

20. 救護車

21. 踩單車

22. 電單車

嘉芙姐姐兒歌專輯Vol.5 (全碟MP3版本)

HK$150.00價格